Despre facultate

Despre

Desfiinţarea abuzivă a secţiilor de Istorie+Geografie, Ştiinţe Naturale şi Agricole, Chimie Fizică nu a reprimat şi speranţa cadrelor didactice, mai tinere de a reîntemeia aceste specializări importante în cadrul Universităţii timişorene. Încât de la începutul anului 1990 unele cadre didactice ale secţiior desfiinţate acţionează cu stăruinţă pe lângă conducerea Universităţii şi la Ministerul Învăţământului, solicitând întemeierea acestor specializări.

Argumentele temeinice pe care le aduc află acum întelegere şi aprobare. Prin ordinul Ministrului Învăţământului nr.116521 din 12 iunie 1990 au luat fiinţă secţiile de Biologie şi Geografie în cadrul Facultăţii de Fizică, fiecare cu o cifră de şcolarizare de 20 studenţi. În anul următor se înfiinţează şi secţia de Chimie, astfel că din anul universitar 1991-1992 cele trei secţii sunt grupate în Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie. Existenţa ei este autorizată prin Hotarârea Guvernelor, Anexa 381992. Baza materială la început activităţii a fost modestă. Cu toate acestea, rezultate remarcabile s-au obţinut în dezvoltarea cantitativă şi calitativă generală a activităţii din Facultate, prin creşterea numărului şi diversificarea specializărilor.
O consecinţă remarcabilă a calităţii activităţilor din facultate o reprezintă recunoaşterea ei pe plan naţional şi internaţional, ca valoros partener în raporturi didactice şi ştiinţifice. Prin multele colaborări pe care le are, facultatea se impune tot mai mult ca un important centru de ştiinţă şi învăţământ universitar, în plan naţional şi european.
(Ioan Munteanu, Rodica Munteanu – Universitatea de Vest din Timişoara- Editura Universităţii de Vest, 2004)

VARIABILE STRATEGICE ALE DEZVOLTĂRII FACULTĂȚII DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

ÎN MANDATUL 2020-2024

VIZIUNEA

CBG – O FACULTATE DINAMICĂ, SUSTENABILĂ, COMPETITIVĂ ȘI PRESTIGIOASĂ LA NIVEL INTERNAȚIONAL ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

MISIUNEA

CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII CBG, PRIN DEFINIREA UNEI OFERTE EDUCAȚIONALE CONFORME EVOLUȚIEI SOCIAL-ECONOMICE ȘI CONTEXTULUI CONCURENȚIAL , ASIGURAREA UNUI PROCES INSTRUCTIV-EDUCATIV DE CALITATE ȘI VALORIFICAREA MAI PREGNANTĂ A EXPERTIZEI DE CERCETARE ÎN PROIECTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

OBIECTIVE STRATEGICE

 O1: Dezvoltarea și consolidarea unei autentice culturi a calităţii în rândul cadrelor didactice și al studenților, în vederea asigurării unui proces de învăţământ universitar modern, centrat pe student și pe dezvoltarea de competenţe, precum și fundamentat pe repere știinţifice actuale (cf. Teaching&Learning Brant UVT)

O2: Consolidarea cercetării de excelență și creșterea producției științifice de calitate, în vederea creșterii prestigiului domeniilor FCBG și al UVT

O3: Internaționalizarea trebuie să devină un mijloc pentru asigurarea excelenței și o resursă pentru dezvoltarea facultății

O4: Asigurarea de standarde înalte de calitate prin resurse umane competente și implicate și spații de învățământ amenajate și dotate corespunzător

O5: Creșterea vizibilității facultății în diferitele medii de comunicare, în vedere creșterii relevanței noastre pentru administrația locală, comunitate și potențialii parteneri