Centre de cercetare

Centre de cercetare in Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

CGACI – GEOMORFOLOGIE APLICATĂ ŞI CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ

Centrul de cercetare CGACI (Geomorfologie aplicatăa și cercetare interdisciplinară) este o structură autonomă, fără personalitate juridică, cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional, cu sediul în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie. Viziunea centrului este în concordanţă cu necesitatea mediului economic local, a sectorului serviciilor în concordanţă cu necesitatea creşterii capacităţii şi competitivităţii sistemelor de învăţământ şi cercetare – dezvoltare – inovare şi compatibilizarea lor cu sistemele similare din statele Uniunii Europene. Scopurile principale ale CGACI sunt stabilite în conformitate cu domeniul principal de activitate al acestuia: cercetările geomorfologice şi cele cu caracter interdisciplinar, conexe acesteia.

CGACI are drept scop dezvoltarea programelor de cercetare aplicativă, inovare prin transfer şi diseminare de cunoştinţe în domeniul geomorfologiei şi al abordărilor cu caracter interdisciplinar, conexe acesteia, sprijinirea dezvoltării programelor de formare profesională în domeniul Centrului şi acordarea de consultanţă persoanelor şi instituţiilor interesate.
Obiectul de activitate al CGACI îl constituie:
– specializarea unor cadre didactice în concordanţă cu cerinţele mediului academic, ale celui de afaceri şi ale noilor tehnologii;
– creşterea competenţelor la toate nivelele profesionale;
– promovarea de cursuri (formare continuă, perfecţionare, post-universitare) în domeniul geomorfologiei şi al abordărilor cu caracter interdisciplinar, conexe acesteia, ce se vor derula conform reglementărilor UVT;
– susţinerea înfiinţării şi dezvoltării de programe de studii universitare de master în domeniul geomorfologiei aplicate;
– sensibilizarea mediului economic şi de afaceri în vederea sprijinirii activităţii CGACI în scopul adoptării tehnicilor şi metodelor de lucru specifice geomorfologiei şi al abordărilor cu caracter interdisciplinar;
– implicarea CGACI în realizarea de programe de orientare profesională, în vederea creşterii imaginii UVT;
– includerea activităţii CGACI în circuitul naţional şi european de valori ştiinţifice prin colaborare cu alte centre de cercetare din ţară şi străinătate şi afilierea centrului la reţele de cercetare naţionale şi europene;
– stimularea şi susţinerea propunerilor de proiecte şi granturi la nivel naţional şi internaţional;
– promovarea unei activităţi susţinute de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul geoştiinţelor, aliniată la cerinţele şi exigenţele europene, în colaborare cu colective de cercetare similare din ţară şi străinătate;
– facilitarea efectuării activităţii de practică pentru studenţii specializărilor care au în planul de învăţământ discipline din domeniul geomorfologiei;
– informarea şi sensibilizarea elevilor şi profesorilor din învătământul liceal de oportunităţile oferite de domeniul geomorfologiei aplicate, dezvoltate în cadrul CGACI;
– implicarea elevilor şi profesorilor din învătământul liceal în activităţi de informare/promovare privind impactul studiilor de geomorfologie aplicată asupra elaborării strategiilor de dezvoltare durabilă şi de dezvoltare a societăţii, conectate la posibilităţile de specializare în acest domeniu ştiinţific;
– organizarea de manifestări ştiinţifice (simpozioane, conferinţe, congrese etc.).

Consiliul de conducere
Prof. dr. URDEA Petru- director
Conf. univ. dr. Marcel TÖROK-OANCE – membru
Lect. univ. dr. Alexandru ONACA – membru
Consiliul științific
Prof. univ.dr. Petru Urdea, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Florin DRAŞOVEAN, Muzeul Banatului Timişoara
Prof. univ. dr. Michael KRAUTBLATTER, Technischen Universität München
Prof. univ. dr. Dănuţ PETREA, Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Maria RĂDOANE, ,,Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava
Prof. univ. dr. Philippe SCHOENEICH, Université Grenoble Alpes
Prof. univ. dr. Gyorgi SIPOS, Szeged University
Dr. Marius NECSOIU, Southwest Research Institut, San Antonio, Texas, S.U.A.
Componenţa centrului de cercetare
Prof. univ. dr. Petru Urdea
Conf. univ. dr. Marcel TÖROK-OANCE
Conf. univ. dr. habil. Lucian DRĂGUŢ
Lector univ. dr. Alexandru ONACA
Lector univ. dr. Florina ARDELEAN
Lector. dr. Mircea ARDELEAN
Dr. Adrian Cristian ARDELEAN
Dr. Laurenţiu ARTUGYAN
Dr. Patrick CHIROIU
Dr. Mihaela POPESCU
Dr. Raul David ȘERBAN
Dr. Andrei DORNIK
Dr. Marinela CHEŢAN
Dr. Fabian TIMOFTE
Dr. Alexandru HEGYI
Dr. Brigitte MAGORI
Dr. Flavius SÂRBU
Drd. Dorina MICU
Drd. Andrei CIUBOTARU
Drd. Ecaterina MOCIOACĂ
Drd. Dudaş MIHAI

Persoana de contact:
Prof. univ. dr. Petru URDEA, email: petru.urdea@e-uvt.ro

Regulament de organizare
Statutul centrului de cercetare

CDR – START CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ, STUDII TRANSFRONTALIERE ȘI AMENAJAREA RAȚIONALĂ A TERITORIULUI

Activităţile de cercetare propuse de CDR-START se înscriu în tendinţa actuală a geografiei europene şi naţionale de a aborda teme corespunzătoare comenzii sociale, în măsură să contribuie la rezolvarea unor probleme sociale, de mediu şi a unor necesităţi economice, impuse de restructurarea societăţii româneşti şi de continuarea integrării europene. Aceste probleme se caracterizează prin utilizarea inegală a potenţialului natural, impact social masiv, dificultăţi de adaptare, schimbări profunde în echilibrele urban-rural, accentuarea decalajelor, destructurarea spaţiilor marginale, concentrarea spaţială excesivă a resurselor performante, agravarea problemelor de mediu. Astfel de disfuncţii se exprimă la nivel teritorial, prin nevoia de coerență în planificarea dezvoltării şi în amenajarea teritoriului, obiective pe care şi le-a fixat CDR-START, în maniera aplicată, profesională şi cu deschidere interdisciplinară.

– asigurarea unui portofoliu unitar de teme de cercetare aplicate, caracterizat printr-un grad ridicat de implicare în rezolvarea problemelor de mediu, de dezvoltare social-economică, amenajare a teritoriului şi conservare a echilibrelor de mediu;
– dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de cercetare, din ţară şi din străinătate, pentru aplicarea celor mai adecvate metode de cercetare şi promovare a rezultatelor cercetării şi pentru participarea la consorţii de cercetare-dezvoltare;
– asigurarea sinergiei cu temele şi obiectivele promovate în cercetarea europeană, în scopul integrării dinamice în spaţiul european de cercetare;
– creşterea capacităţii de atragere de fonduri publice şi private, inclusiv de fonduri europene pentru cercetare-dezvoltare;
– organizarea periodică de manifestări ştiinţifice interne, cu participare internaţională, corespunzătoare tematicii de cercetare abordate;
– consolidarea bazei materiale, logistice şi de documentare a Departamentului de Geografie.

Prof. dr. IANOŞ Gheorghe
Prof. dr. URDEA Petru
Prof. dr. OLARU Martin
Prof. dr. POPA Nicolae
Prof. dr. CREŢAN Remus
Conf. dr. VERT Constantin
Conf. dr. VOICULESCU Mircea
Conf. dr. VOICULESCU Sorina
Conf. dr. ANCUŢA Cătălina
Conf. dr. TOROK Marcel
Conf. dr. DRĂGUŢ Lucian
Lect. dr. PAVEL Sorin
Lect. dr. IVAN (IŞFĂNESCU) Ramonav Lect. dr. ARDELEAN Mircea
Lect. dr. SATMARI Alina
Lect. dr. JUCU Sebastian
Asist. dr. IĂNAŞ Ana
Lect. dr. ONACA Alexandru
Asist. dr. MUŢULESCU Claudia
Asist. dr. POPESCU Florentina
Asist. dr. ARDELEAN Florina
Asist. dr. ARBA Andreea
Asist. dr. ZISU Ionuţ

Persoana de contact:
Prof. univ. dr. Nicolae POPA, email: npopa1961(at)yahoo.com, nicolae.popa(at)e-uvt.ro

Fluturas Centru Cercetare

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU ANALIZE TERMICE DE MEDIU

Facilităţiexperimentale:
– TG/DTA/DTG Diamond Perkin – Elmer (2006)
– DSC Diamond Perkin – Elmer (2006)
– TMA Perkin-Elmer (2006)
– Spectroscop FT-IR Spectrum 100 Perkin
– Elmer (2006) + EGA (evolved gas analysis)
– Multiscop FT – IR Microscop Perkin
– Elmer (2007)

Expertiză:
– Analiza termică (pierderea de masă, efectul termic, identificarea produşilor volatili rezultaţi la termodegradare sau termooxidare prin EGA)
– Analiza comportarii termice si termomecanice a materialelor
– Analiza impactului asupra mediului la descompunerea termică a deşeurilor de polimeri, deşeuri menajere, ambalaje, soluri poluate, şlamuri şi nămoluri
– Predicţia timpului de viaţă termică pentru polimeri industriali, medicamente, aditivi alimentari.
– Determinarea contaminanţilor din soluri (Microscopie FT – IR) – în special produse petroliere
– Spectroscopie FT – IR (gaze, solide lichide) – identificarea substanţelor organice
– Evaluarea compatibilităţii ecologice a tehnologiilor chimice şi altor activităţi ce utilizează produse chimice, etc

Conf. dr. Bolcu Constantin
Conf. dr. ing. Vlascici Dana
Conf. dr. ing. Chiriac Vlad
Lector dr. Vlase Gabriela
Lector dr. Modra Dorina
Lector. dr. Fulias Adriana
Lector dr. Albu Paul

Persoane de contact:
Prof. univ. dr. Nicolae DOCA, email: doca(at)e-uvt.ro
Conf. univ. dr. Titus VLASE, email: tvlase(at)e-uvt.ro

Fluturas Centru Cercetare

LABORATORUL DE CERCETARE ÎN CHIMIE-FIZICĂ ȘI COMPUTAȚIONALĂ PENTRU NANOȘTIINȚE ȘI QSAR (L-CF-SC-NQ)

L-CF-SC-NQ este o unitate de cercetare ştiinţifică avansată şi independentă în DOMENIUL FUNDAMENTAL: ŞTIINŢE NATURALE ŞI MATEMATICE, cu obiective de cercetare fundamentală, diseminare, educaţie, dezvoltare şi de promovare instituţională la nivelul CHIMIEI MULTIDISCIPLINARE (incluzând nelimitativ disciplinele de chimie-fizică, chimie informatică, chimie matematică, chimie organică-fizică, chimie nanoanorganică, chimie-biologie, biochimie, biologie informatică, chimie farmaceutică, chimie medicală, ecotoxicologie, geochimie, QSAR, etc.) aplicată fenomenelor şi proprietăţilor NANOSTRUCTURALE ale materiei, în stare izolată şi în interacţie reciprocă şi cu mediul (QS[A-activity/P-property/T-toxicity]R), explicate şi controlate de legile FIZICII, cu suport MATEMATIC şi COMPUTAŢIONAL.

Misiune și Obiective

Cercetarea învederată de L-CF-SC-NQ, este în acord cu Strategia de cercetare şi creaţie universitară a Universităţii de Vest din Timişoara pentru 2012-2016 (HS14/12.12.2012) şi cu Regulamentul cercetării ştiinţifice şi creaţiei universitare (Anexa 2 din HS17/20.02.2013), şi apare din necesităţile de “rezolvare” a limitărilor de cunoaştere cu impact social şi economic cu care se confruntă Omenirea în al doilea deceniu al secolului XXI, şi anume, conform documentului strategic “Horizon 2020”, cu cele referitoare la:
• Problema: “ENERGIE SIGURĂ, ECOLOGICĂ ŞI EFICIENTĂ”;
• Problema: “TRANSPORTUL ECOLOGIC ŞI COMUNICAREA INTELIGENTĂ”
• Problema: “VIAŢĂ MAI LUNGĂ ŞI MAI SĂNĂTOASĂ;

Astfel, L-CF-SC-NQ se angajează în contribuţia la rezolvarea acestor probleme prin abordări de cercetare originală ce presupun re-poziţionarea din perspectiva fundamentală a structurii materiei (fotoni, electroni, atomi, molecule, biomolecule) în interacţie reciprocă, singura abordare care poate da un ‘salt’ şi nu doar un “plus” de calitate în confortul vieţii şi al exploatării resurselor Naturii pentru un viitor sustenabil.

Aşadar, cercetarea din L-CF-SC-NQ se adresează fenomenelor fundamentale fizico-chimice cu impact bio-eco-farmaco- inclusiv tehno-logic, chiar exotice, adică “împinse la limita” lor de manifestare (şi cunoaştere), astfel încât să se inducă noi fenomene controlate adaptiv şi funcţional (în răspuns de feed-back de tip energy- and information harvesting), care să stea la baza a noi tehnologii de exploatare şi reciclare integrată în polinomul CUNOAŞTERE UMANĂ – PRODUCŢIE / UTILITATE SOCIALĂ – ECONOMIA DE RESURSE – DESIGNUL INTERACŢIEI CU MEDIUL – ECHILIBRUL CU NATURA.

Conform MISIUNII de cercetare ştiinţifică enunţate pentru L-CF-SC-NQ, se identifică trei direcţii mari de studiu strategic, ce vor fi abordate sistematic în următorul ciclu sabatic de cercetare şi de finanţare la nivel naţional şi al Uniunii Europene:
 Abordarea “bosonică” a materiei şi a legăturii chimice în special;
 Abordarea cuantică a reactivităţii chimice;
 Abordarea topologică şi algebrică a interacţiei chimico-biologice şi a toxicităţii.

Componenţa activă a L-CF-SC-NQ (2013-prezent):

 Mihai V. PUTZ (conf.univ. dr. dr. habil. CS I chim.) – Universitatea de Vest din Timişoara, lider grup cercetare, membru permanent intern (mv_putz@yahoo.com);
 Corina DUDA-SEIMAN (lector univ. dr. chim. dr. med.) – Universitatea de Vest din Timişoara, membru permanent intern (cori_mam@yahoo.com);
 Ana-Maria PUTZ, n. LACRĂMĂ (dr. CS III chim.) – Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române, membru permanent extern (putzanamaria@yahoo.com);
 Ottorino ORI (dr. fiz.) – Actinium Chemical Research, Roma (Italia), membru permanent extern-internaţional (ottorino.ori@gmail.com);
 Alexandra M. TUDORAN (drd. MSc. chim.) – Universitatea de Vest din Timişoara, membru doctorand (r_alliy@yahoo.com);
 Nicoleta DUDAŞ, n. SUCEVEANU (dr. chim.) – Universitatea de Vest din Timişoara, membru post-doctorand (nicole_suceveanu@yahoo.com)

Persoana de contact:
Conf dr. dr. habil. Mihai V. PUTZ, email: mv_putz(at)yahoo.com, mihail.putz(at)e-uvt.ro

Fluturas Centru Cercetare

LABORATOARELE DE CERCETARI AVANSATE DE MEDIU (DIN CADRUL PLATFORMEI DE FORMARE ȘI CERCETARE MULTIDISCIPLINARA „NICHOLAS GEROGESCU – ROEGEN”)

www.elearning-chemistry.ro – LCAM
Basic and applied research are closely related within the AERL.
The institute offers its interdisciplinary theoretical- and methodical competences in the field of environmental research to all interested companies, authorities and research organizations and is also interested in the integration within international projects also by co-ordinating them.
The AERL is open to all requests of companies, which would either like to develop their methods and products in an environmental friendly way, or to process them on base of new methods or processes.

Obiectivele LCAM constau în dezvoltarea cunoștințelor științifice prin:
· Promovarea cercetării științifice și a educației în domeniile chimiei și biologiei, cât și în domenii înrudite cum ar fi chimia mediului, chimia analitică, microbiologia, bioinformatica, biologia moleculară, etc.
· Promovarea interdisciplinară a schimbului de idei în domeniile chimiei, biologiei, chimiei mediului, genomicii, microbiologiei, hidrobiologiei, ingineriei mediului, etc.
· Promovarea interacțiunilor dintre facultăți, personal de cercetare și studenți
· Managementul interacțiunilor multidisciplinare în diverse domenii de cercetare științifică
· Înțelegerea modului prin care procesele biologice și ecologice din sistemele acvatice și terestre sunt influențate de diverse forme de stres.
· Protecția biodiversității și a ecosistemelor
· Promovarea vizitelor cercetătorilor externi în scop didactic și de cercetare
· Realizarea unei punți între cercetare, inovare și antreprenoriat

LCAM susține activități didactice prin:
· Promovarea cercetării inter-, multi- și transdisciplinare în rândul studenților
· Susținerea activităților de cercetare științifică teoretice, experimentale sau în teren
· Găzduirea Simpozionului Anual al Cercetărilor Științifice Studențești în Domeniul Chimiei Mediului
· Găzduirea de diverse tipuri de evenimente științifice, în colaborare cu Departamentul de Biologie – Chimie
LCAM furnizează servicii de:
· Asistență teoretică și practică în probleme legate de chimie și biologie
· Analize chimice și biologice în domenii specifice

 • ALBULESCU, Mariana – Compuși Naturali, Biodiversitate și Noi Medicamente

 • BIZEREA, Otilia – Cercetări Avansate în Domeniul Materialelor Anorganice

 • BOLCU, Constantin – Cercetări Avansate în Domeniul Materialelor cu Proprietăți Prestabilite

 • DASCĂLU, Daniela – Monitorizarea Mediului – Calitatea Apei și a Aerului

 • FILIMON, Nicoleta – Microbiologia Mediului și Calitatea Solului

 • ISVORAN, Adriana – Chimie Computațională Avansată

 • MENGHIU Gheroghița – Biochimie Moleculară

 • MODRA, Dorina – Tehnologii Sustenabile pentru Remedierea Mediului

 • OSTAFE, Vasile – Biochimie Analitică și Separări Cromatografice

 • PATRULEA Viorica – Materiale Funcționale Nanostructurate

 • PITULICE, Laura – Electrochimia Mediului

 • PÂRVULESCU, Lucian – Sistematica și Biologia Nevertebratelor

 • PREDA, Gabriela – Chimia Organică „Green” și Soarta Chimicalelor în Mediu

 • SINITEAN, Adrian – Biologie Evoluționistă, Ecologie și Patologia Plantelor

 • VLAD-OROS, Beatrice – Surse de Energie Regenerabile

 • VLĂDOIU Diana – Ecotoxicologie

Persoana de contact:
Prof. univ. dr. Vasile OSTAFE, email:vasile.ostafe(at)e-uvt.ro

Fluturas Centru Cercetare

CENTRUL INTER-UNIVERSITAR PILOT DE COMUNICARE ȘI VALORIFICARE A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA – CIPCVPI-UVT

Centrul interuniversitar pilot de comunicare şi valorificare a proprietăţii intelectuale din Universitatea de Vest din Timişoara (CIPCVPI-UVT) a fost înființat ca urmare a hotărârii Senatului UVT nr. 46 din 22.07.2011 sub forma unui centru de transfer tehnologic.
www.elearning-chemistry.ro – IPCCMIP-WUT / CIPCVPI-UVT

 • Elaborarea şi mediatizarea regulamentului de organizare şi funcţionare al centrului, elaborarea de criterii şi standarde de calitate.

 • Dezvoltarea infrastructurii centrului.

 • Cooperarea între mediul academic şi cel economic.

 • Colaborarea cu universităţile partenere.

 • Orientarea conţinutului disciplinelor către dezvoltarea creativităţii, a capacităţii de inovare şi a transferului de tehnologie.

 • Creşterea gradului de informare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei și în special în domeniile de activitate ale centrului.

 • Intensificarea şi perfecţionarea activităţii de marketing pentru diseminarea rezultatelor cercetării cu potenţial de valorificare

 • Creşterea vizibilităţii centrului și a celorlalte entități din UVT de care este legat.

 • Stimularea transferului tehnologic prin crearea de parteneriate cu IMM-uri și alte entități interesate de activitățile centrului

 • Îmbunătăţirea activităţii de brevetare pentru protejarea proprietăţii intelectuale

 • Îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale personalului şi asigurarea unei structuri de personal adecvate realizării obiectivelor.

 • OSTAFE Vasile – Coordonare Centru
  ŞTEFEA Petru – Coordonare activitate de valorificare a proprietății intelectuale
  PITULICE Laura – Coordonare activitate cooperare şi comunicare
  ISVORAN Adriana – Coordonare activitate suport pentru CDI
  VLAD-OROS Beatrice – Monitorizarea activităţii Centrului
  DASCĂLU Daniela – Coordonare activitate de inovare
  SIPOS Dorina – Coordonare compartiment contracte, financiar – contabil

Persoana de contact:
Prof. univ. dr. Vasile OSTAFE, email:vasile.ostafe(at)e-uvt.ro

Fluturas Centru Cercetare